Kontaktirajte ne na : 02 / 511 21 11

Аквамат

1. Аквамат без променлив притсок

Ја стартува пумпата, кога има низок притисок. Погодни се за површниска пумпа за вода со мотор. Го запира моторот кога нема вода. Го заменува хидрофорскиот сад во пумпните системи.

2. Аквамат со променлив притисок

Ист е како и Акваматот со непроменлив притисок но тука има и вграден манометар. Може да се приспособи приисокот до 3 бари. Почетен притисок е 1,5 бари.

Аквамат

1.

2.

Напон

230V

230V

Фрекфенција

50 Hz

50Hz

Макс.рабoтенпритисок

10 bar

10bar

Макс. Капацитет

10А/

1,5 kW

10A/

1.5kW

Манометар

Не

Да

Макс. Висинска разлика меѓу пумпата и приклучокот

15m

30m

Притисок

1,5bar

1.5-3 bar

Поврзување

1”

1”

Макс. Работна температура

60°С

60°С